01 March 2009

~想不到标题~

风和日丽的昨天... ...
我到NEW家做“耳塞闷”... ...
做的过程中... ...
在我的“带领”下... ...^^
我,永利,NEW笑破肚皮... ...
*有什么酱好笑啊?

突然大风吹起... ...
*把门帘吹得好高好高 (⊙o⊙)哦...

下起了一场大雨... ...
*稀里哗啦的... ...


今天
也是忙了“耳塞闷”一整天... ...
好闷(⊙o⊙)哦... ...这"耳塞"... ...=.=''
做着做着就拿起了永利的手机 拍了几张...O(∩_∩)O
因为电脑空空... ...(没有我的照片)O(∩_∩)O
无料却发现到... ...
T_T 好明显的一根... ...
写完了就要继续做“耳塞闷”了... ...
我不要... ...
T_T

Post a Comment